Σάββατο, 17 Μαρτίου 2018

[shooting overhand right] right elbow
Mark Muñoz goes for a shooting overhand right and gets caught by a right elbow from Chris Weidman. A shooting overhand right is a right cross launched with the head shooting low in a manner similar to a wrestler shooting for a takedown.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου